COLLECTIEVE VERGOEDING ‘HOOFDMAKERS’ VOOR VIDEO ON DEMAND AFGEROND

By 11 October 2017PAM

Op 1 januari 2017 is de implementatie van het zogenaamde ”VCB Model” gestart. Het model van Vrijwillig Collectief Beheer voor Video-On-Demand (VOD) diensten. Dit model zijn RODAP en de collectieve beheersorganisaties Lira, VEVAM en NORMA (hierna PAM CBO’s) overeengekomen 1.

Er is toen al een brief gestuurd met daarin een Q&A. Deze brief is gestuurd naar de partijen die betrokken zijn bij de implementatie van dit model in de Nederlandse contractpraktijk van film- en tv-werken. Vanaf dat moment werd het zgn. “Aanhangsel en bijbehorend Derdenbeding” aan productiecontracten toegevoegd dat kortgezegd een afdwingbare contractuele vergoedingsafspraak voor Hoofdmakers2 ten aanzien van VOD Exploitatie regelt, te incasseren bij de exploitant van VOD-diensten. Er is toen aangegeven dat deze implementatie werd gestart vooruitlopend op de vaststelling van de VOD-vergoeding en afronding van de Vergoedingenovereenkomst.

Op 24 juli jl. is de VOD-vergoeding in arbitrage bepaald (zie hier). RODAP en PAM hebben vervolgens in intensief overleg ook de VOD Vergoedingenovereenkomst opgesteld. Het hele proces heeft meer tijd gevraagd dan voorzien, maar we vinden het prettig om nu te kunnen melden dat – met de afronding van de arbitrage en VOD Vergoedingenovereenkomst – het VCB-Model nu volledig kan worden geïmplementeerd. Wij hopen dat de sector hiermee gezamenlijk stappen voorwaarts kan maken.

Het VCB-Model is als volgt afgerond:

VOD-Vergoeding

De door de VOD Exploitant verschuldigde VOD-vergoeding wordt als volgt berekend:

 (Vergoedingsgrondslag X Relevant Aandeel) X Vergoedingspercentage

  • Het Vergoedingspercentage is in arbitrage vastgesteld op 5,2%;
  • De Vergoedingsgrondslag is vastgesteld als zijnde inkomsten exclusief btw, uitgesplitst per categorie VOD exploitatie, die gegenereerd worden door middel van de ontvangst door de VOD exploitant van de betalingen van consumenten voor de exploitatie van filmwerken. Van deze omzet wordt 25% forfaitaire kosten afgetrokken;
  • Het Relevante Aandeel betreft het percentage filmwerken (met Derdenbeding) waar één of meer Hoofdmakers bij zijn betrokken ten opzichte van alle afgenomen filmwerken;
  • Met RODAP zijn afspraken over het Relevante Aandeel voor 2016-2018 al nader overeengekomen.

VOD Vergoedingenovereenkomst

De model VOD Vergoedingenovereenkomst voor VOD exploitanten inclusief tariefblad treft u hier. Die overeenkomst regelt de VOD-vergoeding, de voorwaarden voor betaling van deze vergoeding en de kwijting die de PAM CBO’s in ruil voor betaling van de vergoeding aan de VOD-exploitant verstrekken. Deze overeenkomst zal, na goedkeuring door het College van Toezicht, door de PAM CBO’s jegens de relevante VOD-exploitanten gehanteerd worden.

Hier vindt u meer informatie over het afgeronde VCB-model middels een bijgewerkte versie van de indertijd gestuurde Q&A.

Mochten er vragen zijn in de uitvoering van het model dan kunnen producenten, omroepen en exploitanten zich wenden tot RODAP. Hoofdmakers kunnen zich richten tot de PAM CBO’s 3

Wij danken u hartelijk voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Medy van der Laan                                  Frits Lintmeijer
Voorzitter RODAP                                    Voorzitter PAM (CBO’s)

  1. RODAP bestaat uit Nederlandse producenten, omroepen en distributeurs. LIRA vertegenwoordigt o.a. scenaristen, VEVAM regisseurs en NORMA uitvoerende kunstenaars.
  2. Hoofdmakers zijn scenaristen, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vertolken.
  3. Website van RODAP: www.rodap.nl en websites van de PAM CBO’s: www.lira.nl, www.vevam.org, www.stichtingnorma.nl.