Lira, Vevam en NORMA hebben TV-distributeurs en RODAP gedagvaard

By 15 December 2015PAM

Op 8 december 2015 hebben de PAM cbo’s Lira, Vevam en NORMA de TV-distributeurs en RODAP gedagvaard. De laatsten komen de afspraken die begin 2015 in een Convenant zijn vastgelegd en die betrekking hebben op vergoedingen voor (lineaire) uitzending en doorgifte, catch-up diensten en on-demand tot onze spijt niet na. Deze vergoedingen zijn bedoeld voor scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers (hierna: filmmakers).

Het kort geding vindt plaats op woensdag 27 januari om 13:00 uur in de Rechtbank Amsterdam.

De TV-distributeurs die lid zijn van RODAP hebben over de eerste helft van 2015 het grootste deel – maar niet alles – van de afgesproken vergoedingen betaald. Zij stellen echter ten aanzien van de betalingen vanaf 1 juli 2015 nu nadere voorwaarden. De rechtenorganisaties zijn daarom genoodzaakt om opnieuw de gang naar de rechter te maken.

Meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot (de uitvoering van) het Convenant.

De exploitatie: ongehinderd

In heel Europa worden de vergoedingen voor tv-distributie voor filmmakers collectief beheerd. Ook in Nederland hebben filmmakers en producenten, ondanks alle langdurige en kostbare rechtszaken over de (kabel)vergoedingen in de afgelopen jaren, gewoon films en tv-series kunnen maken.

In 2005 werden de kabelmaatschappijen veroordeeld om de vergoedingen te betalen aan het toenmalige Rechthebbendencollectief. In 2010 volgde een soortgelijke uitspraak tegen Digitenne en in 2014 veroordeelde de rechter de grootste kabelaars, gedagvaard door Lira, om de vergoedingen voor doorgifte te betalen.

Intussen ontvingen de producenten (via Agicoa, SEKAM en later StOPnl), muziekmakers (BUMA) en visuele makers (Pictoright) al die jaren gewoon hun collectief beheerde gelden. Alleen aan de regisseurs (Vevam) en schrijvers (Lira) werden de betalingen eind 2012 stopgezet. Acteurs (NORMA) ontvingen nooit eerder kabelvergoedingen.

De contractpraktijk

Kunnen filmmakers hun rechten voor uitzending en doorgifte, catch-up diensten en on-demand, die bij de cbo’s liggen, overdragen aan de producent?

De cbo’s hebben alle voorbereidingen getroffen om via een wijziging in hun aansluitingscontract de rechten die door het Convenant zijn afgedekt én de rechten die onder het nieuwe Auteurscontractenrecht via een vergoedingsaanspraak verplicht collectief beheerd worden, terug over te dragen. Dat gaat een stapje verder dan de afspraken in het Convenant, maar voor RODAP is het niet genoeg. Producenten verlangen namelijk intussen een integrale overdracht van alle rechten, dus óók voor exploitaties die buiten het Convenant vallen. Het Convenant heeft echter betrekking op de betreffende rechten. Dus (lineaire) uitzending en doorgifte, catch-up en on-demand binnen Nederland.

In 2015 hebben PAM en RODAP gezamenlijk een tijdelijke clausule opgesteld voor individuele productiecontracten. Die clausule kan nog steeds worden gebruikt:

‘Er zijn afspraken tot stand gebracht tussen LIRA/ VEVAM/ NORMA enerzijds en alle omroepen, producenten en distributeurs verenigd in RODAP, inclusief de bij StOPnl aangesloten Nederlandse producenten anderzijds, het convenant dd. 22 januari 2015, welke afspraken thans verder worden uitgewerkt. Voor zover discussie bestaat bij Partijen over het bepaalde in deze Overeenkomst verwijzen Partijen naar deze afspraken.

De uitwerking zal onder meer voorzien in een aantal voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) die Opdrachtnemer en Opdrachtgever in hun overeenkomst dienen op te nemen. Zodra de Voorwaarden door RODAP en LIRA/VEVAM/ NORMA zijn uitgewerkt en akkoord bevonden, zullen deze met terugwerkende kracht onderdeel uitmaken van de onderhavige Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien onenigheid ontstaat tussen Partijen over de uitleg van deze Overeenkomst ten opzichte van de Voorwaarden, zullen de Voorwaarden prevaleren’

Kunnen filmmakers de vrijwaringen tekenen, die vaak gevraagd worden door de producenten?

De PAM organisaties adviseren hun aangeslotenen niet om akkoord te gaan met vrijwaringen.

PAM en RODAP hebben vastgesteld dat het niet de bedoeling is dat de afgesproken vergoedingen via verrekeningen met bijvoorbeeld honoraria, vrijwaringen of anderszins zullen worden teruggehaald bij de individuele filmmakers of hun rechtenorganisaties Lira, Vevam en NORMA.

Filmmakers die in hun contractonderhandelingen met vrijwaringen worden geconfronteerd kunnen voor nadere toelichting terecht bij Lira, Vevam en NORMA.

Kunnen filmmakers de komende jaren rekenen op vergoedingen voor TV-distributie via Lira, Vevam en NORMA?

Zo lang de RODAP-partijen nadere voorwaarden stellen aan de afgesproken betalingen, zijn we er nog niet. De PAM cbo’s zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat RODAP het Convenant onverkort nakomt, zodat de filmmakers weer kunnen rekenen op vergoedingen. Deze vergoedingen staan – net als voorheen – nog steeds los van het honorarium en de vergoedingen voor andere exploitaties dan die onder het Convenant vallen.

Wat kunnen filmmakers zelf doen om te zorgen dat de vergoedingen weer op gang komen?

Het is belangrijk dat filmmakers begrijpen waar de afspraken tussen RODAP en de PAM cbo’s wel (en vooral ook: niet) betrekking op hebben. Heeft u vragen over uw contractonderhandeling? Laat het weten aan Lira of Netwerk Scenarioschrijvers (schrijvers), Vevam of DDG (regisseurs) en NORMA of ACT (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars).

Daarnaast zijn alle filmmakers  van harte uitgenodigd om naar de rechtszitting te komen op woensdag 27 januari om 13:00 uur in de Rechtbank Amsterdam.

Samen kunnen we het belang van de vergoedingen voor TV-distributie uitdragen.